درباره ما

درباره هفته  نامه  همسر
صاحب امتیاز :موسسه فر هنگی ،هنری، اموزشی و انتشاراتی  آشتی است .
مدیر مسئول:جعفر صابری
پخش سراسری و بین المللی
سردبیر:واله کردستانی(ش - ا)
دبیر اجرائی: فائزه خانجان خان
مدیر فنی : افسانه یونسی
امور بازرگانی واشتراک: محمد جواد صابری
دبیر سرویس عکس: هادی کرمی اردستانی
دفتر :تهران صادقیه  باغ فیض خیابان قربانی شریف پلاک هشت 
تلفن:44608672 - فکس :44608419
برای اس ام اس نیز خط 09391199315 در اختیار شما عزیزان است .
ایمیل موسسه:ashti.js@gmail.com
تلفن روابط عمومی :09213174722

آخرین