پیدایش آتش

پیدایش آتش دو شنبه 7 اردیبهشت 1394

پیدایش آتش

دست یافتن به آتش و تهیه آن از رویدادهای مهمی است که سهم زیادی در پیشرفت انسان ها درراه تمدت داشته است . در طی یک میلیون سال که از عمربشر میگذرد بزرگترین پیروزی وموفقیتی که نصیب انسان شده کشف آتش است. صنعت با پیداشدن آتش اماکن پذیرشده است . انسان  با دیدن  صاعقه و آتش گرفتن جنگلها و مواد مذاب آتشفشان ها باآتش آشنایی پیدا کرده است . ولی تهیه آن توسط خود او مدتها به طول انجامیده است. انسان با مالش قطعات چوب و سنگ ها برروی یکدیگر موفق به تهیه آتش گردیده است  وتوانسته برتاریکی پیروز شود و از تاریکی هراس نداشته باشد.

آتش سبب پیدایش هنر غذا پختن گردیده است و هزاران نوع مواد غذایی غیر خوردنی ، قابل خوردن گردیده است و دیگر انسان مجبور نبوده که گوشت حیوانات را خام بخورد. به وسیله آتش است که انسان توانسته است فلزات را ذوب کندو به عالم صنعت و سازندگی دست یابد و این یکی از گامهای بزرگ است که انسان در راه تمدن برداشته است . برای انسان آتش به اندازه ای پر سود وشگفت اور بودکه آن را چون یکی از خدایان ستایش میکرده است . مصریان  چون خورشید را ستایش میکردند محققاً به آتش که مظهر روشنایی خورشید بوده  احترام میگذاشتندو گاهی برای آتش جشنهای مخصوص بر پا میکردند.آتش در نزد هندیان نیز مورد احترام بوده است و در کتاب برهمایان آگنی پروردگارآتش است . چینی ها خدایی داشتند به نام تسئووانگ که مظهرآتش بوده است و در هر خانه تصویر یا مجسمه ای  ازاین خدا وجودداشته است . در نزد یونیانیان خدای آتش پسر زئوس است .رومیان آتش را ستایش میکردند و خدایی به نام وستا داشتند که همواره در معبد وستا برافروخته بوده است. حافظین این آتش را دخترانی تشکیل میدادند که با شرایط خاصی به وسیله بیست تن از پیشوایان مذهبی انتخاب میشدند. این دختران سنشان از شش سال کمترو از ده سال بیشتر نبوده است.

اگر آتش کشف نمیشد انسان تا پایان حیات خود پایبند سنگ و استخوان وچوب بوده و به همین جهت تمام دسته های انسانی برای آتش ارزش و احترام زیادی قائل بوده اندو آن را یک موهبت آسمانی میدانستند ومعابدی برای ستایش آن میساختند.

 ایرانیان قدیم برای حفظ و مراقبت از آتش معابد و آتشکده های زیادی برپا کردند و معتقد بودند که نباید این مظهر خدایی خاموش شود.  احترام به آتش ازدوره باستان تا کنون معمول بوده  و هنوز در اغلب جوامع انسانی مقام و منزلت خاص دارد به خصوص  زردتشیان.

آثار احترام به آتش هنوز دربین بسیاری از مردم  جهان باقی است. درکلیسای کاتولیک همیشه پراغی افروخته است . یهودیان شمعدانهای در منزل دارند که دارای هفت شاخه است  درروزهای عیدآن را روشن میکنند. چینی ها هرکس از اهل خانه بمیرد چراغ مخصوص برایش درست میکنند وسالها برای مرده چراغ می افروزند.

در بعضی از قبایل ایران آتش مقدس است و بدان سوگند میخورند. در اکثر خانه ها شب های جمعه چراغ را تا بامداد روشن میدارندو در سرسفره عقد نیز شمع میگذارند. در بعضی از روستاها پس از مردن یکی از اهل خانه ، تا سه شب چراغ را خاموش نمیکنند.در جشن تولد به تعداد سن اشخاص شمع روشن میکنند. همه این آداب دلیل احترام به آتش است.

آتش نزد ایرانیان بیش از سایر مردم جهان مورد احترام بوده است .گزنفون مینویسدکه آتش و آب مظهر برخی از خدایان ایرانیان بوده است.

هرودت مینویسد :سوزاندن لاشه نزد ایرانیان گناه بزرگ شمرده میشود.چون آتش را که مقدس است آلوده میکند.

 استرابون مینویسد: به نظر ایرانیان دمیدن به آتش گناه است و سوگند ایرانیان به آتش بسیار مهم است.

دردوره ساسانیان آتش دان علامت ملی و برروی سکه ها نقش گردیده است .امروزه مردم ایران در شب چهارشنبه آخر سال آتش روشن میکنندو در گذشته از چراغ نفتی استفاده میکردند و هنگام روشن کردن چراغ صلوات میفرستادند.

زردشتیان کنونی درآتشکده آتش را همیشه روشن نگه میدارند و موبدان در وقت خواندن اوستا درمقابل آتش پارچه ای به نام پتام جلوی دهان خود میبستند که آتش آلوده نشود

در حکمت اشراق نور اثر حقیقی وجود است ، چون مهرو محبت و سایر عواطف همگی از نور است .حرکت نیز از نورو سکون از ظلمت است آتش در پرستشگاه ها واسطه ورابطه با عالم روحانی بوده ودعاهای بشررا با شعله های خود که به منزله بالهای آتشین است به سوی آسمان میبرده است.  به عقیده ایرانیان آتش  مخلوق اهورامزدا بوده وآنچه آفریده اوست باید محترم شمرده شود.


برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین