جعفر صابری/بفرمائید

جعفر صابری/بفرمائید دو شنبه 7 اردیبهشت 1394

بفر مائید

 

معلم جدید وارد کلاس درس شد و کودکان به احترام وی از جا برخواستند معلم رو به آنها گفت بنشینید، و دخترکی شروع به اشک ریختن کرد آرام و بی صدا تنها شانه هایش تکان می خورد و دانه های اشک از گونه هایش جاری بود معلم به کنار او آمد و سئوال کرد چه شده مشکل چیست؟ دخترک آهی کشید و گفت دلم گرفت !معلم با تعجب پرسید از چه دلت گرفته ؟ چه کسی تورا آزرده؟

دخترک با همان بغض در گلو گفت :شما !شما مرا رنجاندید !معلم با تعجب بیشتر پرسید چرا من ،چه کردم ؟دخترک گفت ما در منزلمان طوری تربیت شده ایم که همواره در مقابل کار های شایسته به ما می گویند بفرمائید و اگر کار ناشایستی را انجام دهیم.والدینمان بجهت تنبیه به ما می گویند بنشین!ولی من کار بدی نکردم که شما گفتید بنشین !

معلم سکوت می کند و از کلاس درس خارج می شود ،مدیر مدرسه از او سئوال می کند چه شده چرا آشفته هستی و معلم پاسخ می دهد من تا زمانی که تفاوت بفرمائید را با بنشینید نفهمم لیاقت رفتن سر کلاس درس را ندارم!

فرق بین پرواز و پرتاب بسیار است .فرق بین بفر مائید و بنشینید بسیار است .نه تنها معلم آن کلاس بلکه فرد فرد ما باید بدانیم که تفاوت های تربیتی در کجا نهفته شده است .یک انسان وارسته و پرورش یافته در خانواده مؤدب بی شک نمی تواند با بی ادبی و پرخاشگری و شیطنت های کودکانه، خود راهمرنگ دیگران بنماید و به ناحق همواره در کلاس و اجتما ع شخصیت و انسانیتش نا دیده گرفته می شود ،این مهم بر دوش فر هیخته گان جامعه بویژه معلمین گرامی است که بدانند همه ی شاگردان کلاس درسشان، یکسان تربیت نشده اند که یکسان با آنها برخورد شود .نخل وجود یک دانش آموز در دامان والدین به دقت و حوصله پر ورش می یابد و آسیب زدن به روحیه کودک ،صدمات شدیدی بعد ها به پیکره جامعه وارد خواهد نمود.علم و دانش ارزش فوق العاده ای دارد اما اخلاق و پرورش ،مهمترین رکن ساختار سازی جامعه می باشد و این مهم باید در سیستم پرورشی و آموزشی ما دنبال شود.استعداد ویادگیری یک روند بسیار پیچیده دارد، گاهی کودکان در یاد گیری موضوعات دچار مشکل هستند بعضی کودکان استعدادشان در یادگیری فراوان است .بعضی کودکان دیر یاد می گیرند اما از حافظه بلند مدتی برخوردارند و بعضی دیگر زود یاد می گیرند و لی خیلی زود فراموش می کنند باید این فرصت را در اختیارشان قرار داد تا بتوانند خودشان را بهتر نشان دهند و این صحه صبر کار بسیار دشواری است که در وجود معلمین و مربیان گرامی باید افزایش یابد. انشاءا...

جعفر صابریبرچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین