انجمن فر هنگی ادبی میثاق

انجمن فر هنگی ادبی میثاق دو شنبه 7 اردیبهشت 1394

انجمن فر هنگی ادبی میثاق

عصر روز دوشنبه 29 دی ماه هیئت مدیره جدید انجمن فر هنگی ادبی میثاق بعد از رأی گیری مشخص گردید.در این نشست ادبی تنی چند از حضار،اشعاری را نیز قراعت نمودند. . در این جلسه خانم ها مصطفی پور - اکبری- پاشاپور و رستمی و آقایان صابری عبد الکریمی - قربانی  بعنوان اعضاءهیئت مدیره منتخب شدند 


برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین