احترام به تفاوت هادرزندگی زنا شویی

احترام به تفاوت هادرزندگی زنا شویی دو شنبه 7 اردیبهشت 1394

احترام به تفاوت هادرزندگی زنا شویی

 

همان طور که میدانید زنا و مردان دارای تفاوت بسیاری هستند وآگاهی ازاین تفاوت ها در بهبودروابط موثر است.همچون آهن ربا  ، تفاوت های افراد میتواندباعث جب آنان به یکدیگر شود.بالارفتن درک و آگاهی میتوانیم به این تفاوت ها احترام بگذاریم وتوجه خاص داشته باشیم

تفاوت های بین مردان و زنان میتواند مکمل یکدیگرباشدو به هریک از طرفین فرصتی دهدتا به تعادل برسد .اگر ما روحیه کاملا پرخاشگرانه ای داشته باشیم جذب فردی میشویم که آرام ترو خونسرد تراز ما باشد .ما به طور ناخودآگاه باخصوصیات و کیفیت این گروه آشنا میشویم. درواقع تفاوت های بین افراد باعث میشود به سوی یکدیگر جذب شوندو این همان احساسی است که ماآن را عشق تعبیر میکنیم.

 معمولاً دختران جوان دوست دارند فردی را شریک زندگی خود انتخاب کنند که فاقد خصوصیات بد خودشان باشد . بسیاری از زوجین دوست دارند همسرانشان را تغیر بدهندو خصوصیات . رفتار او را همانند ایده ال خود بسازند. درنزد چنین فردی این تعبیر وفاداری به همسر نامیده میشود و خود یک عشق واقعی است . تجربه ثابت کرده است که انسان با تغیر اساسی رفتار وباورهایش صرفاً برای ایجادیک رابطه خوب با طرف مقابلش به تعادل نمیرسدوبالاخره این عدم تعادل در مواردی خودرا نشان میدهدودرزندگی زناشوئی تأثیر خودرا خواهد گذاشت

 تفاوت های بین افراد بعد دیگری را نیز ایجاد میکند. بدین معنا که وقتی زن و شوهری تفاو ت های بین یکدیگررا بپذیرندو سعی در تغیر یکدیگر نداشته باشند دراین صورت شباهت هاو همانندی های رانیز در دیگری درک میکنند.

 گرچه هر کدام از ما منحصر به فردهستیم ولی در بیشتر جنبه هابه هم شباهت داریم. این تضاد مارادر یک حقیقت شگفت انگیز درروابط رهنمون میکند. به عبارت دیگرشریک زندی شما ترکیبی از تفاوت ها و تشابه ها ی مکمل است.


برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین