فراموشی اخلاق

فراموشی اخلاق سه شنبه 2 تیر 1394

فراموشی اخلاق

زندگی ماشینی بدجوری برخی ازماراازهنجارهاواخلاق پسندیده به دورکرده است . بعضی وقتهافراموش میکنیم که ماانسانهادرقیال یکدیگروظایفی برعهده داریم .

گدشت ،جوانمردی ،سعه صدر،کمک به همنوع ،دستگیری نیازمندان ،یاری درراه ماندگان ،نیکی به همسایگان ،احترام متقابل به همکاران ،احترام والدین وبزرگترها،رعایت قانون ومقررات وده هاهنجارواخلاق پسندیده دیگرازمصادیق رعایت اخلاق درسفارشات دینی واصول اولیه اجتماعی ماست .

شایددیده باشید استانه تحمل برخی به سبب زندگی ماشینی ودورشدن ازاخلاقیات چقدرپایین آمده است که باکوچکترین تلنگری به یک بحران وفاجعه تبدیل مشود.

چراپس ازیک تصادف کوچک خودرویمان قصدکشتن هم دیگرراداریم .درمسایل اجتماعی کمترمشارکت می کنیم ،به خودروهای درراه و خیابان مانده وبعضابدون بنزین نیم نگاهی هم نمی اندازیم .به مقررات راهنمایی ورانندگی  بی توجهیم وبه راحتی درمواقع حضورنداشتن پلیس خلاف میکنیم .همیشه انتظارسلام داریم وکمتربه بزرگتراحترام کافی میکنیم .همسایه کناری خودمان رانمی شناسیم .در موقع مرگ فامیل به یادآنان می افتیم .درمراسم عروسی برای رفع تکلیف شرکت میکنیم ونسبت به محتوای برگزاری آن ماههاغیبت میکنیم .سرنوشت دیگران زیادبرایمان مهم نیست وفقط به فکرحل مشکل خودمانیم ، پشت سرهمکار، مدیر وبرخی فامیل ودوستان به راحتی غیبت میکنیم به همسروفرزندان خوداحترام کافی ودرخورتوجه نداریم و .....؟

شایدفاصله گرفتن ازمعنویات وتوصیه های دینی وغرق شدن درزندگی ماشینی فرصت انجام این اعمال نامناسب رابرای برخی ازمافراهم کرده است .

 جامعه پویاوفعال نیازمنداخلاق مداری واقعی است .مگرنه اینکه پیامبران برای احیای اخلاق پسندیده مبعوث شده اندوامامان معصوم مامیگوینداخلاق نیمی ازدین است .

بدیهی است درجوامع بشری همیشه افرادبااخلاق مورداحترام وموفق تربوده اندو وجود افراد بااخلاق موجب اعتلا ی فردی وجمعی جامعه  شده است .

به امیداینکه بارعایت بایدهاونبایدها،جامعه ای مملوازاحساس ،اخلاق و همچنین رفتارسراسراحترام متقابل داشته باشیم ......


برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین