بهتر از کتابخانه جائی نبود

بهتر از کتابخانه جائی نبود شنبه 24 مرداد 1394

بهتر از کتابخانه جائی نبود

          بهتر ز کتاب آشنائی نبود

آنگه که به این مکان قدم بگذاریم

          جز شور و نشاط و همنوائی نبود

آرامش و آسایش کامل بر پاست

          اینجا که بجز عشق صفائی نبود

یاران همگی از آن رضایت دارند

          وقتی که سکوت است و صدائی نبود

از بهر جمیع ما بود چون خانه

          یعنی که میان ما جدائی نبود

چون وارد این محفل عشاق شویم

          ببینیم که هیچ نارسائی نبود

این خانه ما باشد و گوئی هرگز

          مانند چنین صحن و سرائی نبود

باشد چو رضایت عزیزان حاصل

          صحبت و سخن ز بیوفائی نبود

انواع کتابها چو باشد موجود

          راضی همه اند و نارضائی نبود

مسئول کتابخانه هم رفتارش

          همواره بغیر پارسائی نبود

ما جمله اعضا بسی مفتخریم

          در گفته ما چون و چرائی نبود

آقای عباس قربانی


برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین