تصاویر زیبایی های آفرینش، از دریچه دوربینم را تقدیم می کنم به آنانی که به دنبال کشف اسرار الهی در طبیعت هستند.

 


http://8pic.ir/images/norigkjrakeiiyb893ch.jpg


و خداوند به زنبور عسل وحی کرد که از کوه ها و درختان و سقف های رفیع منزل گیرید. و سپس از میوه های شیرین و از حلاوت و شهد گل های خوشبو تغذیه کنید و راه پروردگارتان را به اطاعت بپوئید آنگاه از درون آنها شربت شیرینی به رنگ های مختلف بیرون آید که در آن شفاء مردمانست در این کار نیز آیت قدرت خدا برای متفکران پیداست. (سوره نحل/ آیات 67 و 68)

 


http://8pic.ir/images/nss4ksblyv77qze7gawz.jpg


آیا در مرغان هوا نمی نگرید که جو آسمان مسخر آنهاست و به جز خدا کسی نگهبان آنها نیست در این امر برای اهل ایمان نشانی از قدرت حق پدیدار است. (سوره نحل/ آیه 79)

 


http://8pic.ir/images/pdbxtyjwjt828u3t6ot3.jpg


و اگر ما این قرآن را بر کوه نازل می کردیم مشاهده می کردی که کوه از ترس و عظمت خدا خاشع و ذلیل و متلاشی می گشت و این امثال را برای مردم بیان می کنیم باشد که اهل عقل و فکرت شوند. (سوره حشر/ آیه 21)

 


http://8pic.ir/images/07pn55na2zqo2j0xko5v.jpg


پس دیده باز کن و آثار رحمت نامنتهای الهی را مشاهده کن که چگونه زمین را پس از مرگ و دستبرد خزان باز زنده می گرداند محققاً همان خداست که مردگان را هم پس از مرگ باز زنده می کند و او به قدرت کامله ذاتی بر همه امور عالم تواناست. (سوره روم/ آیه 50)

 


http://8pic.ir/images/reqfuk9bl85zvw6v64jm.jpg


خداوندا به من بینشی عطا کن تا اسرار آفرینش را آنگونه که هست دریابم.